Privacybeleid

 1. WELKE gegevens worden verwerkt? Het betreft gegevens die volgen uit aanvragen en meldingen door personen – hierna de “Aanvrager” genoemd – Zijnde:
  • doopsels;
  • eerste communies;
  • vormsels;
  • huwelijken;
  • uitvaarten;
  • eucharistie- en gebedsvieringen;
  • catechese, opleiding en vorming.

  Deze gegevens zijn beperkt tot het noodzakelijke om:

  • de aanvragen van ouders voor doopsel, eerste communie en vormsel van hun kinderen te kunnen uitvoeren;
  • de aanvragen voor huwelijken om deze te kunnen laten doorgaan binnen de parochies van onze Pastorale Eenheid;
  • de melding van overlijdens te verwerken, de uitvaarten en alle bijbehorende administratie af te handelen;
  • vieringen, catechese, opleiding en vorming voor te bereiden en te organiseren.
 2. WAAR verzamelen wij de gegevens? Wij houden de gegevens bij in databanken, die uitsluitend door de aangestelde verantwoordelijken kunnen worden geconsulteerd en gebruikt voor de uitoefening van hun pastorale en catechese functies.
 3. WAAROM worden de gegevens bewaard? Wij bewaren de gegevens uitsluitend om de noodzakelijke informatie aan de verantwoordelijken te bezorgen om hun functie binnen de Pastorale Eenheid te vervullen:
  • dopen, vormen, eerste communie;
  • inzegenen van huwelijken en voorgaan in uitvaarten en vieringen;
  • geven van catechese, opleiding en vorming.
 4. WIE verwerkt in onze Pastorale Eenheid de gegevens? De gegevens worden uitsluitend verwerkt door:
  • de website verantwoordelijke(n) om de gegevens in de betreffende databases onder te brengen en deze te beheren;
  • de verantwoordelijken van het Centraal Secretariaat van de Pastorale Eenheid en de Secretaris voor het organiseren van doopsels, vormsels, eerste communies, huwelijken en uitvaarten;
  • de verantwoordelijke voor financieel en materieel beheer van de Pastorale Eenheid om toe te zien op de betalingen en de inning van onkostennota`s die gepaard gaan met doopsels, vormsels, huwelijken, uitvaarten en vieringen, vormingen en opleidingen.
 5. WIE krijgt de gegevens? De gegevens worden ter beschikking gesteld van :
  • de co√∂rdinator van de Pastorale Eenheid;
  • de verantwoordelijke voor de catechese in de Pastorale Eenheid betreffende eerste communie en vormsel;
  • de verantwoordelijken in de verschillende parochies betreffende doopsels, huwelijken en uitvaarten;
  • de verantwoordelijke liturgie voor de organisatie van alle vieringen;
  • het centraal Secretariaat voor de planning en organisatie van catechese, huwelijken en uitvaarten;
  • de verantwoordelijke voor financieel en materieel beheer voor het nazicht, de inning en de uitbetaling van de gelden die ermee gepaard gaan.
 6. WAT wordt precies HOE, WAAR en HOELANG bewaard?
  • Enkel die gegevens worden bewaard die noodzakelijk zijn voor de behoorlijke werking van de Pastorale Eenheid:
   • voor het uitvoeren van doopsels, eerste communies, vormsels, huwelijken, uitvaarten, vieringen en catechese;
   • voor de opleiding en vorming van voorgaande;
   • voor het nazien en innen of uitvoeren van de betalingen.
  • Deze gegevens worden in extra beschermde databases bewaard op de servers van de provider van onze Rupelkerk-website.
  • De gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor:
   • de afwikkeling van de uit te voeren opdrachten;
   • het vereenvoudigen van opzoekwerk bij latere gebeurtenissen in het leven van de gelovigen.
 7. HOE worden gegevens beveiligd?
  • Alle gegevens worden opgeslagen in databases die met een basis-paswoord beschermd zijn en vervolgens nogmaals enkel via een individueel paswoord van de gebruikers, hierboven vermeld, toegankelijk zijn.
  • Bovendien worden de verantwoordelijken er op gezette tijdstippen aan herinnerd dat zij steeds de nodige discretie betreffende de persoonsgegevens van de “Aanvrager” en de betreffende kinderen moeten aan de dag leggen en dat zij individueel verantwoordelijk zijn indien door hun toedoen (cq. misbruik van die gegevens) er strafrechtelijke gevolgen zouden ontstaan.
 8. HOE zorgen wij voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen?
  • Iedere “Aanvrager” geeft bij zijn aanvraag de toelating om zijn persoonlijke gegevens als informatie te gebruiken aan de diverse verantwoordelijken van het Pastoraal Team.
  • Bij het inschrijven of aanvragen wordt iedere “Aanvrager” verwezen naar deze “Privacy Verklaring” en kunnen zij enkel hun aanvraag of melding plaatsen als zij zich daar mee akkoord verklaren.
  • Iedere “Aanvrager” kan ten allen tijde op eenvoudige aanvraag bij de verantwoordelijke van het Centraal Secretariaat (secretariaat@rupelkerk.be) vragen om (delen van) de verstrekte informatie te vervolledigen, aan te passen of te verwijderen. In geval er lopende aanvragen zijn en deze door een verwijdering in het gedrang zouden komen, wordt de verwijdering uitgesteld tot de aanvraag en de betreffende betaling is afgehandeld.
  • De effectieve aanpassing of verwijdering zal door de verantwoordelijke van het Centraal Secretariaat expliciet aan de “Aanvrager” gemeld worden.